!!! ก่อตั้งครบ 14 ปีแล้วจ้า !!!                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                !!! ก่อตั้งครบ 14 ปีแล้วจ้า !!!

****เน้นย้ำ!! สอนสดทุกวิชา! ทุกชั้นปี!****


   คอร์สเตรียมสอบเข้า  


ป.6 เตรียมสอบเข้าม.1โรงเรียนชั้นทั่วประเทศ
รุ่น 1 เรียนวันอาทิตย์ ( 31 ม.ค. 59 – 13 มี.ค. 59 )
รุ่น 2 เรียนทุกวัน ( 19 มี.ค. 59 – 25 มี.ค. 59 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 5วิชา 2,500 บาท (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ, ไทย, สังคม)
***พิเศษ*** คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1 สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนใน รุ่นที่ 1 ลงทะเบียนใน รุ่นที่ 2 จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท
ม.3 ต่อระดับ ปวช. (พระจอมเกล้าฯ) / ม.4
เรียนทุกวัน 5 มี.ค.59 – 14 มี.ค. 59
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท
- กลุ่มวิชาสามัญ (คณิต, วิทย์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไฟฟ้า, ไทย, อังกฤษ) , - ความรู้ทั่วไปเชิงช่าง (ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา, เขียนแบบ, คณิตช่าง)
ปวช.3/ม.6 สอบเข้า ระดับปริญญาตรี 4 ปี/2-3 ปี
เรียนทุกวัน 8 มี.ค. 59 – 15 มี.ค. 59
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
- กลุ่มวิชาสามัญ ( คณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์, อังกฤษ ) , - วิชาเครื่องกล , - วิชาช่าง (ไฟฟ้า/อิเล็คโทรนิกส์) , - คณิตศาสตร์วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์วิศวกรรม
   คอร์สเรียนเสริม  


ภาคเรียนที่ 1/1 ประถม/มัธยม/ม.3 (เตรียมสอบกลางภาค)
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 28 พ.ค. 59 – 16 ก.ค. 59 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 29 พ.ค. 59 – 17 ก.ค.59 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น. (รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน รวม 4 วิชา 2,500 บาท ( คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย )
คอร์สภาคเรียนที่ 1/2 ประถม/มัธยม/ม.3 (เตรียมสอบปลายภาค)
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 23 ก.ค. 59 ถึง 17 ก.ย. 59 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 24 ก.ค. 59 ถึง 18 ก.ย. 59 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น. (รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน รวม 4 วิชา 2,500 บาท ( คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย )
**พิเศษ**นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สในเทอม 1/1 สามารถลงทะเบียนเรียนในเทอม 1/2 จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท
คอร์สภาคเรียนที่ 1 ม.4/5/6 ปวช.1/2/3 ป.ตรี
เรียนวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 59 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 59
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน วิชาละ 1,500 บาท ทุกวิชา (คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ)