!!! ก่อตั้งครบ 12 ปีแล้วจ้า !!!                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                !!! ก่อตั้งครบ 12 ปีแล้วจ้า !!!

เน้นย้ำสอนสดทุกวิชาทุกชั้นปี


  เปิดรับสมัครแล้ว   


คอร์ส ป.6 (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-5-6) พร้อมสอบ O-NETและเตรียมสอบเข้า ม.1
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. - 25 ต.ค. 58
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น. (รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 5วิชา 2,500 บาท (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม)
คอร์สเดือนตุลาคมเตรียมความพร้อม ป.2/3/4/5 - ม.1/2/3
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. - 25 ต.ค. 58
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น. (รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน 5วิชา 2,500 บาท (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม)
หมายเหตุ : เฉพาะคอร์ส ม.3 ใช้หลักสูตรปรับพื้นเตรียมสอบเข้าพระจอมเกล้าฯ และเตรียมพร้อมเรียนเทอม 2
คอร์สเดือนตุลาคม ม.4/5/6 ทบทวนเนื้อหาเทอม 1 เตรียมพร้อมเรียนเทอม 2
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. - 25 ต.ค. 58
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น. (รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
เปิดสอน 4 วิชา (คณิต ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ) วิชาละ 1,500 บาท
เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2/1 ประถม/มัธยม/ม.3
เตรียมพร้อมสำหรับสอบกลางภาค
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ (31 ต.ค. 58 – 26 ธ.ค. 58)
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ (1 พ.ย. 58 – 27 ธ.ค. 58)
เวลาเรียน 09.00 – 15.00 น. (รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียน 4 วิชารวม 2,500.บาท (คณิตฯ,วิทย์,อังกฤษ,ไทย)ภาคเรียนที่ 2/2 ประถม/มัธยม/ม.3
เตรียมพร้อมสำหรับสอบปลายภาค
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ (9 ม.ค. 59 – 5 มี.ค. 59)
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ (10 ม.ค. 59 – 6 มี.ค. 59)
เวลาเรียน 09.00 – 15.00 น. (รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียน 4 วิชารวม 2,500.บาท (คณิตฯ,วิทย์,อังกฤษ,ไทย)
พิเศษ : -นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในเทอม 2/1 สามารถลงเรียนคอร์สนี้เพียง 2,000.บาท


โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ Itkor Tutor ]

     ดำเนินการโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน และสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนเสริมมากกว่า 20 ปี โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการสอนเสริมและปรับพื้นฐานทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา เนื้อหาสาระทุกรายวิชาเข้มข้น พร้อมเทคนิคการทำโจทย์ นักเรียนที่ผ่านการเรียนที่นี่สามารถนำความรู้และประการณ์ที่ได้รับนำไปบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ในชั้นเรียนปกติในโรงเรียนของนักเรียน ทำให้มีผลการเรียน ค่า GPA และ NT อยู่ในระดับที่พึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองในระดับดีตลอดมา

โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
ดำเนินสอนโดย....
          คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันอื่นๆ

     ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ทางโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ itkor tutor]ได้วิเคราะห์พบว่า ทุกรายวิชามีความสำคัญไม่แตกต่างกัน จึงได้จัดชุดการเรียนโดยให้นักเรียนได้เรียนเสริมครบทุกรายวิชา พร้อมแถมวิชาเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2,3 และ ม.4,5,6 ที่มุ่งเน้นศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางโรงเรียนได้จัดให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนในสาชาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คณิตช่างโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เป็นต้น และทางโรงเรียนจัดให้มีการสอนความรู้เชิงช่าง โดยคณาจารย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอมีความรู้ที่ยั่งยืน อันจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป
     ท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน คงยินดีให้ความร่วมมือให้โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ itkor tutor]และคณาจารย์ได้อยู่ดูแลบุตรหลานของท่านตลอดไป