!!! ก่อตั้งครบ 12 ปีแล้วจ้า !!!                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                !!! ก่อตั้งครบ 12 ปีแล้วจ้า !!!

เน้นย้ำสอนสดทุกวิชาทุกชั้นปี


  เปิดรับสมัครแล้ว   


คอร์สเตรียมความพร้อม ( SUMMER) ประถม/มัธยม/ม.3(40 ชม.)
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ที่ 28 มี.ค.58 – วันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 58
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ที่ 29 มี.ค.58 – วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 58
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี 2,500 บาท
คอร์สภาคเรียนที่ 1/1 ประถม/มัธยม/ม.3 (เตรียมสอบกลางภาค) (40 ชม.)
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ เริ่มเรียนวันที่ 23 พ.ค. 58 ถึง 11 ก.ค. 58
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ เริ่มเรียนวันที่ 24 พ.ค. 58 ถึง 12 ก.ค. 58
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 4 วิชา ราคา 2,500 บาท (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย )
หมายเหตุ : ป.3/4/5/6 ม.3 เรียนวันเสาร์ และ ม.1/2/4/5/6 เรียนวันอาทิตย์ (ยกเว้นคอร์สสอบเข้า)
Course เรียนเสริม


คอร์สภาคเรียนที่ 1/2 ประถม/มัธยม/ม.3 (เตรียมสอบปลายภาค)
(40 ชม.)

กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ เริ่มเรียนวันที่ 18 ก.ค. 58 ถึง 5 ก.ย. 58
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ เริ่มเรียนวันที่ 19 ก.ค. 58 ถึง 6 ก.ย. 58
เวลาเรียน 9:00 - 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 4 วิชา ราคา 2,500 บาท (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย )
หมายเหตุ : นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สในเทอม 1/1 สามารถลงทะเบียนเรียนในเทอม 1/2 จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท


คอร์สภาคเรียนที่ 1 ม.4/5/6 ปวช.1/2/3 ป.ตรี
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 58 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 58
เวลาเรียน 9:00 - 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาละ 1,500 บาท ทุกวิชา (คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ )
หมายเหตุ : -ปวช.3เรียนเนื้อหาเตรียมสอบเข้า ป.ตรี พระจอมเกล้าฯ และสถาบันอื่น ๆ
-นักเรียนสามารถเพิ่มวิชาเรียนนอกเหนือจากที่มีอยู่ในหลักสูตร โดยรับสอนตัวต่อตัวหรือจัดเป็นกลุ่มเรียนตามความต้องการ
เตรียมความพร้อม

เตรียมความพร้อม ปวช.1
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 58 - 26 ก.ค. 58
เวลาเรียน 9:00 - 12:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียน 3 วิชา ราคา 4,000 บาท (คณิตฯ ฟิสิกส์ เคมี )


โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ Itkor Tutor ]

     ดำเนินการโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน และสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนเสริมมากกว่า 20 ปี โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการสอนเสริมและปรับพื้นฐานทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา เนื้อหาสาระทุกรายวิชาเข้มข้น พร้อมเทคนิคการทำโจทย์ นักเรียนที่ผ่านการเรียนที่นี่สามารถนำความรู้และประการณ์ที่ได้รับนำไปบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ในชั้นเรียนปกติในโรงเรียนของนักเรียน ทำให้มีผลการเรียน ค่า GPA และ NT อยู่ในระดับที่พึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองในระดับดีตลอดมา

โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
ดำเนินสอนโดย....
          คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันอื่นๆ

     ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ทางโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ itkor tutor]ได้วิเคราะห์พบว่า ทุกรายวิชามีความสำคัญไม่แตกต่างกัน จึงได้จัดชุดการเรียนโดยให้นักเรียนได้เรียนเสริมครบทุกรายวิชา พร้อมแถมวิชาเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2,3 และ ม.4,5,6 ที่มุ่งเน้นศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางโรงเรียนได้จัดให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนในสาชาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คณิตช่างโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เป็นต้น และทางโรงเรียนจัดให้มีการสอนความรู้เชิงช่าง โดยคณาจารย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอมีความรู้ที่ยั่งยืน อันจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป
     ท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน คงยินดีให้ความร่วมมือให้โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ itkor tutor]และคณาจารย์ได้อยู่ดูแลบุตรหลานของท่านตลอดไป