***** โรงเรียนอิฐกอ ก่อตั้งมานานถึง 17 ปีแล้วจ้า                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                ***** เน้นย้ำ!! สอนสดทุกวิชา! ทุกชั้นปี! *****

เกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ itkor tutor ]

โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
    โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอเป็นสถาบันการศึกษามุ่งสู่ชุมชน คุณธรรมนำการศึกษาปฏิรูปการเรียนรู้มุ่งสู่การประกันคุณภาพทันสมัยในวิชาการเอกลักษณ์ไทยใกล้ชุมชน เริ่มก่อตั้งในปี 2546 โดยอาจารย์ ชยุต อิฐกอ แนวคิดในการจัดตั้งสถาบันมุ่งสู่ชุมชนนั้นถือว่าการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการนำประเทศไปสู่การพัฒนาเทียบเท่ากับปัจจัยอื่นๆที่มีความสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งนี้สถาบันการศึกษาอิฐกอโดยที่ผมนาย ชยุต อิฐกอ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งนี้ได้เล็งเห็นถึงปัญหาช่องว่างระหว่างความต้องการของชุมชน ทางโรงเรียนได้จัด คอร์สเรียนตามความเหมาะสมภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวรวมถึงปัญหาด้านการศึกษาแนวทางความคิดและปฏิบัติได้จริง จึงได้จัดตั้งสถาบันเสริมการศึกษาอิฐกอขึ้นใกล้แหล่งชุมชนซึ่งห่างจากสถานบันเทิงและร้านอินเตอร์เน็ต มุมมองของการศึกษาและระบบการสอน วัตถุประสงค์หลักคือ การเสริมความรู้ที่อยู่นอกเหนือจากโรงเรียนที่เรียนประจำมาและในระหว่างวันเสาร์ - อาทิตย์ ทางสถาบันจะช่วยเสริมวิชาการให้แข็งแกร่งขึ้นและบ่งเพาะจริยธรรมที่ดีงามแก่บุตรหลานของท่าน การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กที่ค่อนข้างเรียนอ่อน เป็นพิเศษ และคำนึงถึงคุณภาพของนักเรียนเป็นสำคัญสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการมากที่สุดคือสอนให้เด็กนักเรียนมีวินัย ใฝ่คุณธรรม สอนให้เด็กมีจิตสำนึกโดยรวม คืออยู่ด้วยความรัก ให้เด็กรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันความรู้

วิสัยทัศน์สถาบันการศึกษาอิฐกอ

คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ คือคุณภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ
มุ่งสู่การประกันคุณภาพ คือการบริหารทันสมัยและหลักใหญ่คือ มุ่งสัมฤทธิ์ผล การเชื่อมการติดต่อซึ่งกันและกัน
การเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทยเน้นความเป็นไทยใกล้ชุมชนทันสมัยในวิชาการ คือสนุกสนานหน้าสนใจในสาระการเรียนรู้หรือเรียกว่า เก่ง ดี มี สุข คือสอนให้เด็กรู้จักตนเอง
เน้น....
          สอนเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้   วิธีคิด   แก้ปัญหาโจทย์เป็นขั้นตอน   นำหลักการเนื้อหามาประยุกต์ใช้

นโยบายของโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ

โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ ใช้วิธีการสอนในรูปแบบบูรณาการ ทำให้นักเรียนเกิดทักษะและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง อาทิ
1. ความรู้พื้นฐานของการเรียนอย่างมีขั้นตอน เพื่อเรียบเรียงลำดับความคิดในการวิเคราะห์โจทย์ต่างๆ ได้อย่างมีระบบรวดเร็ว และถูกต้อง
2. พัฒนาการทางอารมณ์และพฤติกรรมที่แสดงออกมา ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมจากการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

สถานที่เรียนของโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ

 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ
 • สถานที่เรียนของโรงเรียนอิฐกอ

งานวิจัยของโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ

 • 'งานวิจัยโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
 • 'งานวิจัยโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
 • 'งานวิจัยโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
 • 'งานวิจัยโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
 • 'งานวิจัยโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
 • 'งานวิจัยโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
 • 'งานวิจัยโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
 • 'งานวิจัยโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
 • 'งานวิจัยโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
 • 'งานวิจัยโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
หมายเหตุ กรุณากดที่หมายเลขเพื่อดูงานวิจัยในหน้าถัดไป