!!! ก่อตั้งครบ 11 ปีแล้วจ้า !!!                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                !!! ก่อตั้งครบ 11 ปีแล้วจ้า !!!  เปิดรับสมัครแล้วจร้า   
Course เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐาน(เทอม 2)


ภาคเรียนที่ 2/1 ( ประถม – มัธยม – ม.3 )
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ( 9 พ.ย. 56 - 4 ม.ค. 57 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 10 พ.ย. 56 - 5 ม.ค. 57 )
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.(รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 4 วิชา 2,500 บาท( คณิตฯ , วิทย์, อังกฤษ , ไทย/สังคม )
หมายเหตุ : โรงเรียนจะหยุดทำการเรียนการสอนในวันที่ 28,29 ธันวาคม 2556>ภาคเรียนที่ 2/2 ( ประถม – มัธยม – ม.3 )
กลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ (11 ม.ค. 57 – 1 มี.ค. 57 )
กลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ( 12 ม.ค.57– 2 มี.ค. 57)
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.(รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 4 วิชา 2,500 บาท( คณิตฯ , วิทย์, อังกฤษ , ไทย/สังคม )
พิเศษ :สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สในเทอม 2/1/56 สามารถลงเรียนคอร์สนี้เพียง 2,000 บาท


Course เรียนเสริม(เทอม 2)

เรียนเสริมภาคเรียนที่ 2( ม.4-5-6 / ปวช.1-2-3 / ป.ตรี )
เริ่มเรียนอาทิตย์ที่17 พ.ย. 56– 2ก.พ. 57
เวลาเรียน 09:00 – 17:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาละ 1,500 บาท( คณิตฯ , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีวะ , อังกฤษ , คณิตช่าง , Circuit )


โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ Itkor Tutor ]

     ดำเนินการโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน และสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนเสริมมากกว่า 20 ปี โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการสอนเสริมและปรับพื้นฐานทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา เนื้อหาสาระทุกรายวิชาเข้มข้น พร้อมเทคนิคการทำโจทย์ นักเรียนที่ผ่านการเรียนที่นี่สามารถนำความรู้และประการณ์ที่ได้รับนำไปบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ในชั้นเรียนปกติในโรงเรียนของนักเรียน ทำให้มีผลการเรียน ค่า GPA และ NT อยู่ในระดับที่พึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองในระดับดีตลอดมา

โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
ดำเนินสอนโดย....
          คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันอื่นๆ

     ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ทางโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ itkor tutor]ได้วิเคราะห์พบว่า ทุกรายวิชามีความสำคัญไม่แตกต่างกัน จึงได้จัดชุดการเรียนโดยให้นักเรียนได้เรียนเสริมครบทุกรายวิชา พร้อมแถมวิชาเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2,3 และ ม.4,5,6 ที่มุ่งเน้นศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางโรงเรียนได้จัดให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนในสาชาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คณิตช่างโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เป็นต้น และทางโรงเรียนจัดให้มีการสอนความรู้เชิงช่าง โดยคณาจารย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอมีความรู้ที่ยั่งยืน อันจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป
     ท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน คงยินดีให้ความร่วมมือให้โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ itkor tutor]และคณาจารย์ได้อยู่ดูแลบุตรหลานของท่านตลอดไป