!!! ก่อตั้งครบ 12 ปีแล้วจ้า !!!                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                !!! ก่อตั้งครบ 12 ปีแล้วจ้า !!!  เปิดรับสมัครแล้ว   


คอร์สติวเสริมเพิ่มเกรด ประถม / มัธยม / ม.3 ภาคเรียนที่ 1/1
กลุ่ม 1 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 พ.ค. 57 ถึงวันเสาร์ที่ 19 ก.ค. 57
กลุ่ม 2 เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ค. 57 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ค. 57
เวลาเรียน 9:00 - 15:00 น. (รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 4 วิชา ราคา 2,500บาท (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย เตรียมสอบกลางภาค )คอร์สติวเสริมเพิ่มเกรด ประถม/มัธยม/ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2
กลุ่ม 1 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 57 ถึงวันเสาร์ที่ 13 ก.ย. 57
กลุ่ม 2 เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 57 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ย. 57
เวลาเรียน 9:00 - 15:00 น. (รวม 40 ชม.)
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 4 วิชา ราคา 2,500บาท (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย เตรียมสอบปลายภาค )
พิเศษ :นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สในเทอม1/1 สามารถลงทะเบียนเรียนในเทอม 1/2 จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท
คอร์ส ม.4/5/6 ปวช.1/2/3 ป.ตรี
เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 มิ.ย. 57 ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย. 57
เวลาเรียน 9:00 - 17:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาละ 1,500 บาท ทุกวิชา (คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ คณิตช่าง เซอร์กิต )
หมายเหตุ : -ปวช.3 เรียนเนื้อหาเตรียมสอบเข้า ป.ตรี พระจอมเกล้าฯ และสถาบันอื่นๆ
-นักเรียนสามารถเพิ่มวิชาเรียนนอกเหนือจากที่มีอยู่ในหลักสูตร โดยรับสอนตัวต่อตัวหรือจัดเป็นกลุ่มเรียนตามความต้องการ
พิเศษ :เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี อิฐกอ เรียนครบ 3 วิชา เพียง 4,000 บาท
Course เดือนตุลาคม


คอร์สเตรียมความพร้อม ประถม - ม.1/2/3
เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มเรียนวันที่ 27 ก.ย. 57 ถึง 26 ต.ค. 57
เวลาเรียน 9:00 - 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 5 วิชา (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย)
พิเศษ :นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สในเทอม1/2 สามารถลงทะเบียนเรียนในคอร์สนี้ จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท
หมายเหตุ : เฉพาะคอร์ส ม.3 ใช้หลักสูตรปรับพื้นเตรียมสอบเข้าพระจอมเกล้าฯ และเตรียมพร้อมเรียนเทอม 2คอร์ส ม.4/5/6 ทบทวนเนื้อหาเทอม 1 และเตรียมพร้อมเรียนเทอม 2
เรียนทุกวันอาทิตย์ เริ่มเรียนวันที่ 27 ก.ย. 57 ถึง 26 ต.ค. 57
เวลาเรียน 9:00 - 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
วิชาที่เปิดสอน (คณิต ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ) ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาละ 1,500 บาท


Course ติวเข้ม

คอร์ส ป.6 เตรียมสอบ O-NET และสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำของประเทศ
เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มเรียนวันที่ 27 ก.ย. 57 ถึง 26 ต.ค. 57
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 5 วิชา (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม)
พิเศษ :นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สในเทอม1/2 สามารถลงทะเบียนเรียนในคอร์สนี้ จาก 2,500 บาท เหลือเพียง 2,000 บาท
หมายเหตุ : หลักสูตรป.6 สอบเข้า ม.1 ใช้เนื้อหาตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดและตรงกับข้อสอบกลาง ซึ่งใช้สอบทุกโรงเรียนทั่วประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ


โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ Itkor Tutor ]

     ดำเนินการโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน และสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนเสริมมากกว่า 20 ปี โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการสอนเสริมและปรับพื้นฐานทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา เนื้อหาสาระทุกรายวิชาเข้มข้น พร้อมเทคนิคการทำโจทย์ นักเรียนที่ผ่านการเรียนที่นี่สามารถนำความรู้และประการณ์ที่ได้รับนำไปบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ในชั้นเรียนปกติในโรงเรียนของนักเรียน ทำให้มีผลการเรียน ค่า GPA และ NT อยู่ในระดับที่พึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองในระดับดีตลอดมา

โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
ดำเนินสอนโดย....
          คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันอื่นๆ

     ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ทางโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ itkor tutor]ได้วิเคราะห์พบว่า ทุกรายวิชามีความสำคัญไม่แตกต่างกัน จึงได้จัดชุดการเรียนโดยให้นักเรียนได้เรียนเสริมครบทุกรายวิชา พร้อมแถมวิชาเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2,3 และ ม.4,5,6 ที่มุ่งเน้นศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางโรงเรียนได้จัดให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนในสาชาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คณิตช่างโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เป็นต้น และทางโรงเรียนจัดให้มีการสอนความรู้เชิงช่าง โดยคณาจารย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอมีความรู้ที่ยั่งยืน อันจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป
     ท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน คงยินดีให้ความร่วมมือให้โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ itkor tutor]และคณาจารย์ได้อยู่ดูแลบุตรหลานของท่านตลอดไป