!!! ก่อตั้งครบ 12 ปีแล้วจ้า !!!                คุณธรรมนำการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกันคุณภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด                !!! ก่อตั้งครบ 12 ปีแล้วจ้า !!!

เน้นย้ำสอนสดทุกวิชาทุกชั้นปี


  เปิดรับสมัครแล้ว   


คอร์ส ป.6 เตรียมสอบ O-NET และสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำของประเทศ
โยธินบูรณะ สวนกุหลาบ สามเสนวิทยาลัย สตรีนนทบุรี หอวัง ราชวินิตมัธยม เขมาภิรตาราม
รุ่น 1 เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค.58 - 8 มี.ค. 58
รุ่น 2 เรียนทุกวัน 14 มี.ค. 58 - 21 มี.ค. 58
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 5 วิชา ราคา 2,500 บาท (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม)
หมายเหตุ : หลักสูตรป.6 สอบเข้า ม.1 ใช้เนื้อหาตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดและตรงกับข้อสอบกลาง ซึ่งใช้สอบทุกโรงเรียนทั่วประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
คอร์สเตรียมความพร้อม ( SUMMER) ประถม/มัธยม/ม.3(40 ชม.)
รกลุ่ม 1 เรียนวันเสาร์ ที่ 28 มี.ค.58 – วันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 58
รกลุ่ม 2 เรียนวันอาทิตย์ ที่ 29 มี.ค.58 – วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 58
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี 2,500 บาท
Course ติวเข้ม


ม.3 ต่อระดับ ปวช. (พระจอมเกล้าฯ)
รุ่น 1 เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค.58 - 8 มี.ค. 58
รุ่น 2 เรียนทุกวัน 9 มี.ค. 58 - 16 มี.ค. 58
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียน 2,900 บาท -รุ่นวิชาสามัญ (คณิต, วิทย์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไฟฟ้า, ไทย, อังกฤษ)
-ความรู้ทั่วไปเชิงช่าง (ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา, เขียนแบบ, คณิตช่าง)


ปวช.3/ม.6 สอบเข้า ระดับปริญญาตรี 4 ปี/2-3 ปี
เรียนทุกวัน 10 มี.ค. 58 - 17 มี.ค. 58
เวลาเรียน 09:00 – 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนรวม 3,500 บาท (คณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์, อังกฤษ, รุ่นวิชาสามัญ และวิชาเครื่องกล, วิชาช่าง (ไฟฟ้า/อิเล็คโทรนิกส์), คณิตศาสตร์วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์วิศวกรรม)
Course เรียนเสริม(เทอม 2)

ภาคเรียนที่ 2 คอร์ส ม.4/5/6 ปวช.1/2/3 ป.ตรี
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 57 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1ก.พ. 58
เวลาเรียน 9:00 - 15:00 น.
ประกอบด้วยค่าเรียน เอกสารประกอบการสอน และค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาละ 1,500 บาท ทุกวิชา (คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ คณิตช่าง เซอร์กิต )
หมายเหตุ : -ปวช.3 เรียนเนื้อหาเตรียมสอบเข้า ป.ตรี พระจอมเกล้าฯ และสถาบันอื่นๆ
-นักเรียนสามารถเพิ่มวิชาเรียนนอกเหนือจากที่มีอยู่ในหลักสูตร โดยรับสอนตัวต่อตัวหรือจัดเป็นรุ่นเรียนตามความต้องการ


โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ Itkor Tutor ]

     ดำเนินการโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน และสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนเสริมมากกว่า 20 ปี โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการสอนเสริมและปรับพื้นฐานทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา เนื้อหาสาระทุกรายวิชาเข้มข้น พร้อมเทคนิคการทำโจทย์ นักเรียนที่ผ่านการเรียนที่นี่สามารถนำความรู้และประการณ์ที่ได้รับนำไปบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ในชั้นเรียนปกติในโรงเรียนของนักเรียน ทำให้มีผลการเรียน ค่า GPA และ NT อยู่ในระดับที่พึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองในระดับดีตลอดมา

โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ
ดำเนินสอนโดย....
          คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันอื่นๆ

     ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ทางโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ itkor tutor]ได้วิเคราะห์พบว่า ทุกรายวิชามีความสำคัญไม่แตกต่างกัน จึงได้จัดชุดการเรียนโดยให้นักเรียนได้เรียนเสริมครบทุกรายวิชา พร้อมแถมวิชาเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2,3 และ ม.4,5,6 ที่มุ่งเน้นศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางโรงเรียนได้จัดให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนในสาชาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คณิตช่างโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เป็นต้น และทางโรงเรียนจัดให้มีการสอนความรู้เชิงช่าง โดยคณาจารย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนกวดวิชาอิฐกอมีความรู้ที่ยั่งยืน อันจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป
     ท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน คงยินดีให้ความร่วมมือให้โรงเรียนกวดวิชาอิฐกอ [ itkor tutor]และคณาจารย์ได้อยู่ดูแลบุตรหลานของท่านตลอดไป